گالری نویسی

گالری نویسی | زروان روح بخشان

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . گالری نویسی | زروان روح بخشان . Gallery writing | Zarvan Rouhbakhsh . تحلیلی بر نمایشگاه عکس های بهار اصلانی (بازنشر از سایت پشت بام)…

گالری نویسی | امین شاهد

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . گالری نویسی | امین شاهد . Gallery writing | Amin Shahed . تحلیلی بر رويداد در جُست و جوی ساحَتِ نـور بمناسبتِ نمایشِ آثارِ جدید…
فهرست