استان تهران، تهران، خیابان دلاویز، پلاک No. 21

مصاحبه