کورش سرمدی

کورش سرمدی
متولد : 1372 | تهران
www.koroushsarmadi.com
.
.
.
.
.
.

ابهام بین تمایل به “کسی شدن” و “هیچکس بودن” به دلیل نوعی همسانی تصویری‌ای قابل مشاهده است، که از طریق آن، تخیل اجتماعی بت‌های رسانه، خود را تائید می‌کند.
…تداعی حس تعلیقی مرموز، اشعار بصری این هنرمند جوان ایرانی است که مبتنی بر فرمالیسم سنتی شکل گرفته است و با پارامترهای تصویری مانند خط، رنگ و مقیاس ابعاد پیوند دارد. اما موضوع و نحوه مدیریت نقاش، به‌طور قطع معاصر است.
کورش سرمدی،نورها و سایه‌های تصاویر ذهنی خود را بررسی می‌کند.

آندره گوئر

هنرمند بعدی
مرتضی خسروی