پرویز معزز

پرویز معزز
متولد : 1350 | اردبیل
.
.
.
.
.
.
.

هیچ وقت با یک روش خاص کارنکرده ام و تعصبی هم به خرج نداده ام، در مواقع خیلی کم بعضی از کارها را با اتود قبلی کارکرده ام و بیشتر مواقع همان اتود و طراحی بوده که به صورت کاری کامل در آمده است. و گاها هیچ اثری از اتود باقی نمانده است.
استفاده از تصادف در نقاشی ها اکثرا از نظر ساختاری و بصری و همچنین بافت می باشد.
نقاشی هایی که فی البداهه و بدون هیچ تفکر قبلی کار شده در آنها بیشتر حس و شرایط زمانی دخیل بوده و بیشتر از شرایط زمانی الهام گرفته.
استفاده از عینیت و یا متاثر شدن از آثار هنری دیگران نیز به طور آزاد به کار گرفته شده، در بعضی از نقاشی ها از ذهنیت شروع شده که بعضا به همان حال باقی مانده و یا به طور کامل تغییر پیدا کرده و همچنین از عینیت آغاز شده و در نهایت به عینیت رسیده است.
فیگورها با عناصر عینی دیگر فضاهای خلوت وسیع که به صورت زمین و یا فضا خلاء سازماندهی شده است، فیگورهای تجرید شده در مرحله تعلیق بودن و نبودن قرار گرفته است.

هنرمند بعدی
سمیرا دریا
هنرمند قبلی
سید محمد مروج