نوگل مظلومی

نوگل مظلومی
متولد : 1367 | تهران
www.instagram.com/nogol.mazloumi
.
.
.
.
.
.

بدن انسان همیشه برایم جذاب بوده. کنکاش و نگاه به بدن، در درجه اول از دید انسانی و سپس پس از رویارویی با بیماری مهلک در خانواده ام برایم شدت پیدا کرد. در مجموعه پیشین بیماری، نابودی و مرگ و زوال فیزیکی بدن دغدغه اصلی من بود؛ بدنی که بر اثر مریضی دفرمه می شد، آماس می کرد، تحلیل می رفت و فاسد می شد.
در سالهای اخیر علاقه به کمیک بوک ها پیدا کردم و متعاقباً مقوله ی بدن قهرمان و ابرقهرمان مورد مداقه ام قرار گرفت. بدنی عضله ای و به تعبیری بی نقص که به نظر می آید به نوعی عنصر لازم قهرمانی است. این برای من نقطه مقابل کارهایم بود؛ رنگ های درخشان و فیگورهای کامل و بی نقص در برابر اندام های دفرمه و فضای سیاه و سفید کارهای من. به مرور این قهرمانان در تقابل با گروهی قرار گرفتند که برای رسیدن به همان زیبایی شناسی آنقدر بدنشان را دستکاری می کنند که کاملاً از شکل معمول آن خارج می شود. در مجموعه ی حاضر توجهم معطوف این بدن ها شده که برای تبدیل شدن به بدن قهرمانانی که از طریق رسانه به نوعی کامل و بی نقص و زیبا عرضه می شوند، دفرمه شده اند. تلاش من بررسی این بدن ها است که به طریقی وسواس گونه دستکاری و تبدیل به پارودی از تصویر بدن قهرمان شده اند.

نوگل مظلومی

هنرمند بعدی
محدسه موحد
هنرمند قبلی
می سم نژادرسولی