ناصر محمدی

ناصر محمدی
متولد : 1344 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

پرداختن به انسان به گستردگیِ تاریخ انسان است، اما دست نیافتی بودن آن از یک‌سو، و تنوع در شیوه‌های بیانِ هنری آن از سوی دیگر، این حیطه را همواره جذاب، رنگین و بکر باقی نگه داشته است. من خود را نقاشی فیگوراتیو می دانم و انسان محورِ اصلی کارهایم است. انسانِ آثار من نه انسان دیروز است و نه انسان امروز، و نه الزاما وابسته به جغرافیایی خاص، چراکه به‌تجربه دریافته‌ام هر اندازه که از دغدغه ی زمان و مکان و تاریخ در آثارم فارغ شده‌ام، آبشخورهای فرهنگی و اجتماعی جاری در وجودم که البته متصل به شکل‌های متفاوتی از مفاهیم زمان، مکان و تاریخ است، در روندی ناخودآگاه، طبیعی‌تر راه خود را به درون کارهایم باز کرده است.

هنرمند بعدی
مرتضی گودرزی دیباج
هنرمند قبلی
محسن تیغ بخش