می سم نژادرسولی

می سم نژادرسولی
متولد : 1360 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

کار تجسمی برای من یک دغدغه ی تمام وقت است، افکار و تصاویری که مدام در سرم می چرخند تا به نتیجه ای برای اجرا برسند و آنگاه که به جایی نمی رسم بی هدف دست به کار می شوم تا کار مرا به نتیجه برساند. گاهی کار را از رنگ بازی روی بستر کار آغاز می کنم و بی پروا رنگ ها را می ریزم، چاپ می گیرم، بافت می دهم و پس از آن فیگورها را اضافه می کنم. تکنیک ها و متریال متفاوت را تا جایی که خواص آن ها دستم را باز می گذارند کنار هم می چینم و به خورد هم می دهم تا به نتیجه ی غایی برسم و کار بگوید دیگر بس است و رویاروی این روند گاهی هم از پیش همه چیز را اتود می زنم و با ساختاری از پیش تعیین شده و البته با تغییراتی ناگزیر اجرای کار را به پایان می رسانم. برای من کار تجسمی خود زندگی ست؛ تمام حرف هایم را با آن می گویم. حرف هایی که بیشتر اوقات زبان از بیان آن طفره می رود و سنگین تر و عمیق تر از آن هستند که روی زبان بچرخند.

هنرمند بعدی
نوگل مظلومی
هنرمند قبلی
سهیل حسینی