مهرنوش ساوری

مهرنوش ساوری
متولد : 1359 | تهران
www.instagram.com/mehrnooshsavari3
.
.
.
.
.
.

آنچه که در نقاشی برای من اهمیت دارد انسان و طبیعت است. بیش از 8 سال آنرا زیسته ام. تاثیر انسان بر طبیعت و طبیعت بر انسان. مرا در راه مکاشفه ای قرار داد که همراهی رنگ و بوم و قلمو. ریتم زندگی ام شد .. از سنگ ها آغاز کردم و با موجودات رنج کشیده ادامه دادم و با درختان همنوا شده ام. سنک هایی با شکل های متفاوت. موجوداتی نیمه انسان درختانی گاه فیگور وار. شاخه های نازک. ریشه های پیچ دار. موهای تاب خورده . شیشه های شکسته . که همگی در نقاشی های من نفس می کشند. و انحصار روح طبیعت. از لابلای شیشه های برش خورده. روابط انسانی و طبیعت را با دیدگاهی جدید بیان میکنند. به تصویر کشیدن واقعیاتی که نگاه های سطحی بشر چیزی جز رنج ندارد برایم دغدغه شد. آنجا که رنج بشر در ناتوانی او با روح طبیعت و آنجا که طبیعت از عدم همراهی بشر حرف می زند.
——————————————————————————–
تبعید سرد سنگ/ گریخت و درخت بیتاب شد/تاآغوش مو
بشکند هر آنچه آینه ی روبروست | علیرضا آدم بکان
——————————————————————————–
آثار مهرنوش ساوری را در حال حاضر می توان به سه دوره تقسیم کرد.
سنگ ها یا غول های سنگی/درخت ها/شیشه های شکسته.
آثار او یک دگر شکلی مفهومی است ‘آنچه او انجام می دهد پایاپایی طراحی و نقاشی است که هر یک بدون دیگری کامل نیست.
او در نقاشی، زندگی خویش را به مبارزه می طلبد تا بخش های پنهان خود را آینه ای کند برای شناخت تجربه خود. تا هم خود هم آثارش در این تکامل وحدت پیدا کنند و این برای مخاطب شاید شیرین نباشد.
برای او پرسشی ابدی، عینی و ذهنی است تا از فرسایش سنگ ها به نرمی و استواری درخت ها برسد و از درخت ها به پیچش بخشه ای پنهان ذهن خود تا پنجره اش از این بستگی بشکند تا بخش دیگری نهان گردد. | علیرضا آدم بکان

هنرمند بعدی
بهارک فتحی آذر
هنرمند قبلی
بهزاد بزرگی