مرتضی گودرزی دیباج

مرتضی گودرزی دیباج
متولد : 1341 | بروجرد
.
.
.
.
.
.
.

صدای مرا می شنوی؟…

بی شک , همچنان که نقاش , تجربه ها و جهانبینی خودرا در لابلای رنگ و فرم و فضای آثارش متجلی می کند , مخاطب نیز در مواجه شدن با آثار وی , باورها و جهت گیری های خویش را به همراه آورده است و این امر بر نگرش و تفسیرش از اثر هنری تأثیرگذار است.
هم از این رو هرگز تلاشی برای هرنوع متقاعد کردن مخاطب خود نکرده ام و در پی کنش در داوری پیرامون آثارم نیستم.
در معرض قرار دادن اثر هنری به تفسیرهایی می انجامد که ممکن است در آن باشد یا نباشد. اما بدون تردید با هربار نقاشی کردن تجربه ای کسب می کنم که همواره بکر است.
حقیقت های دو پهلو نیز آنچنان جذاب است که آنچه می آفرینم لزوما آنی نیست که به تمامی می خواسته ام.
هرآنچه درباره آثارم در باره‌ی من است که بر بوم بازخوانی شده است, با نیمه ای پنهان …

مرتضی گودرزی دیباج

هنرمند بعدی
الهه حیدری
هنرمند قبلی
ناصر محمدی