محمد علی ترقی جاه

محمد علی ترقی جاه
متولد : 1322 | تهران
www.taraghijah.com
.
.
.
.

هنر ترقی‌جاه نشان از آرامش درون او و پیغام‌آور صلح و آرامش است. اسب‌ها و خروس‌هایی سرشار از طراوت که در مزارع گرم نقاشی‌هایش دیده می‌شوند گویا از بهشت فراخوانده شده‌اند. در این بهشت خیالی، اسب‌هایی بی‌وزن، فارغ از زمان و مکان در فضا معلقند. ظرافت در پرداخت، این حیوانات را در تعلیقی عرفانی به حرکت درآورده و میان آسمان و زمین رها کرده است.
او در آغاز دهۀ 1360 روش ويژۀ خود را كه مشخصۀ آن اسب‌های تجريد يافته بود پی ريخت كه به نشان هنری وی معروف شد. نقاشی‌های او برآمده از افسانه‌های کهن سرزمین مادری است؛ آنجا که اسب، نشانی از صلح، آرامش و آزادگی بوده و هست.

هنرمند بعدی
مهدی سحابی
هنرمند قبلی
عبدی اسبقی