محمدرضا عموزاد

محمدرضا عموزاد
متولد : 1353 | بهشهر
.
.
.
.
.
.
.

روایتی که از خویش برخیزد گرانسنگ تر از اثریست که از دیگران وام گیرد. آنچه از قلم نقاش و ابزار مجسمه ساز زایش می‫یابد برآیند تجربه ایست از محیط و اتفاقات آن. رجعت به خویش، پرداختن به خود، خلق اثری که در آنی و در آن پرورش یافتی، روایت رویاها، افکار، دردها و آرزوهایی است که در من، تو و دیگران جاریست؛ خواه به زبان تلخ بصری خواه به زبان تغزلی. ‬‬
پیچیدگی ذهن یا آراستگی، زشتی یا زیبایی، بی رنگی یا ملون، کدام‫یک هدف غایی در مسیر خلق خواهد بود و باید بدان پرداخت؟ هر کدام در زمانی و حالی فعلیت خواهد یافت که آفرینشگر در آنِ خویش خواهد ساخت. ما بقی پوسته ایست مانده از لحظۀ خلق، ارتباط خالق و مخلوق که در التذاذ کامل حادث می‫شود.
این لذتِ پرکششِ پرهیاهو در خلوت آکنده از اندیشه‫های ژرف، در جسمانیت اثری متبلور خواهد شد که بعدها اثر هنری تلقی می‫شود و مخاطب در مقابل آن قرار خواهد گرفت و سعی در ترجمۀ احوالات هنرمند دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬
بیانی که از من باقی خواهد ماند همان است که بدان‫ها زیسته‫ام و دریافته‫ام. هنوز راه زیادی برای بیان‫های ناگفته باقیست تا از منظر و دیدگاه شخصی به منصۀ ظهور رسد.

هنرمند بعدی
آرمان یعقوب پور
هنرمند قبلی
سمیرا دریا