فاطمه استاد

فاطمه استاد
متولد : 1364 | مدرس دانشگاه آزاد در رشته نقاشی
www.instagram.com/faatemehostad
میان عالم برپا شده و او
در اصالت لحظه ی ( آغازین )
شعری سرودن گرفته است !
.
.
.
.

شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی از سال ۱۳۸۷

 

هنرمند بعدی
سید محمد مروج
هنرمند قبلی
سحر اسماعیل تهرانی