علیرضا جوادی

علیرضا جوادی
متولد : 1365 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

گاهی محتوای ظاهری سوژه در اثر نسبت به معنای ضمنی که القا می کنند، از اهمیت کمتری برخوردار است و این معنا است که به دلیل آگاهی انسان و قدرتی که بر آن اعمال می کند دارای اهمیت می شود. اینجاست که آگاهی تبدیل به زبان بیان محتوی گشته و با اعمال تفکری مشخص و تاثیر بر نظر مخاطب، در آگاهی وی جاگیر می شود.
وظیفه‌ی ما هنگام نظاره اثر هنری جست و جوی وحدتی در منشأ تصویر نیست؛ زیرا بدین ترتیب تقابل ها از میان می روند و گویی در یکدیگر باطل می شوند.
آنچه باید به جست و جوی آن بپردازیم وحدت انتقادی است که بر اساس آن فرم های جزئی حفظ شده و در نتیجه از یکدیگر متمایز می شوند.

هنرمند بعدی
نگارا سادات هاشمی
هنرمند قبلی
محدسه موحد