سمیرا دریا

سمیرا دریا
متولد : 1357 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

نقاشی جدی ترین و خنده دار ترین بخش زندگی من ست که یگانه تاثیرش نگهداری من بین این دو فضاست. همواره در نقاشی هايم از موتیف ها و المان هايی چون انسان ،گیاه، حیوانات و اشیای کهنه، با ریزه پردازی ها و تزئینات گاهاً گوتیک وار، بهره می برم.
من فکر می کنم نقاشی رسانه ای برای انتقال مفاهیم و ارزش های انسانی است و به تبع آن همواره از اسطوره، ادبیات، تاریخ و موضوعات اجتماعی بهره می جویم و فرم و محتوا را در راستای وفاداری به ارزش های سنتی ومعاصر به کار می برم.

هنرمند بعدی
محمدرضا عموزاد
هنرمند قبلی
پرویز معزز