سرمه عرب

سرمه عرب
متولد : 1360 | تهران
www.instagram.com/sormeh.arab
.
.
.
.
.
.

.
آن چيزهايی که در زمانی خاص تبديل به سنت می شوند، ارزش های ورای زمانی هستند که از نسلی به نسل ديگر منتقل و ماندگار شده اند. از اين ر و آثار بر مبنای يک شالوده فکری و نظری به وجود می آيند. در بستر جامعه و در روح و جان افراد جای می گيرند، رشد می کنند و تبديل به اصلی ثابت می شوند. آنچه در سنت های تصویری ایرانی و نیز ادبیات گذشته شاهد هستیم همواره بیانی آرمانی و دنیایی رو به کمال با کمترین میزان از کاستی هاست که ریشه در شناخت، ریاضت، و تکرار در پردازش داستان و نیز اجرای آثار دارد تا هنری بی نقص و سرشار از اشارات و کمال یافتگی رخ نماید. این رویکرد متاثر از تحولات فراوان در زندگی معاصر، دستخوش تغییرات و نمودهای متفاوتی گشته تا بتواند بیانگر احوال و دغدغه های انسان(هنرمند) امروزین باشد.آنچه در این سری از آثار شکل گرفته برداشتی آزاد از ابژه های ادبی و تصويری ایرانی و اجرایی چند مرحله ای برای ارائه یک دغدغه شخصی است که زنانگی، آسیب پذیری و اعتراض به جايگزينی های نابجا مورد توجه بوده و در غالب رعایت تکنیک های تصویری نگاره های ايرانی و ساعت ها پرداخت و ریزه کاری های فراوان در ابعاد بزرگ و در مرحله ی بعد مخدوش کردن، سابیدن و آسیب زدن به اثر و همچنين استفاده از گلدوزی ،قلاب بافی و عناصر کیچ ظهور یافته است.

هنرمند بعدی
آرزو غلامی
هنرمند قبلی
نجوا عرفانی