حسین آزادی

حسین آزادی
متولد : 1357 | تهران
www.instagram.com/hosein.azadi
.
.
.
.
.
.

خالى از خيال
هر روز با دلهره ی لرزه هاى ضربه بر آهن از خوابى آشفته مى پرم.
شهرم، اين كارگاه ساختمانى پر هياهو همواره تغيير شكل می دهد و دسترسى من به تصاوير خيال انگيز گذشته ام را ناممكن مى كند. من اما در مقابلش می ايستم و دغدغه هايم از اجدادم، از تاريخ، از مرگ و معشوق را با گوى و آهن و زنگار بتن ريزى مى كنم تاگرد فراموشى نگيرند . هر يك از اين مجسمه ها ،ساعتى از روزى ، در فصلى به سردى خاكستر، سنگينى بى سرانجام افق مه گرفته‌ی اين روزگار را در من بارور كرده است.

خالی از خیال

  • گالری اعتماد | نمایشگاه مجسمه | 1397
هنرمند بعدی
شیرین بابازاده
هنرمند قبلی
شهریار احمدی