ترانه خسروشاهی

ترانه خسروشاهی
متولد : |
taraneh_art@hotmail.com
.
.
.
.
.
.

جهانی وجود دارد که من در آن زندگی می کنم. آن را می شناسم یا می کوشم بشناسمش! پدیده های این جهان را از راه قرار دادن شان در موقعیت زمانی و مکانی خاص می شناسم.
اما گاه برای درک ناشناخته ها از ادراک حسی نیز کمک می گیرم. دردی که ریشه در تجارب شخصی دارد مانند حس درد و ترس. زندگی گاه هراس آور و تیره است. من نه کوشیده ام تا زشتی ها را پنهان کنم و نه نقابی بر روی دهشت و ترس کشیده ام. من فقط با کارهایم زندگی کرده ام و در این زندگی گاه شگفت زده، گاه مرعوب و گاه پیروز شده ام.

هنرمند بعدی
بهزاد شیشه گران
هنرمند قبلی
الهه حیدری