بابک خداداد کوچکی

بابک خداداد کوچکی
متولد : 1359 | کرمان
www.instagram.com/babakkhodadad
.
.
.
.
.
.

اساس کارهای من دوگانگی است، دوگانگی میان گذشته و امروز، میان ساختن و بداهه میان سازندگی و تخریب، در میان توده ای از کشمکش ها. من از نسل نقاشانی هستم که در فضای دوگانگی های این جامعه رشد کردم و بزرگ شدم. جامعه ای که یک چیز می خواهد ولی کار دیگری انجام می دهد. جامعه ای که سرشار از شکست و نا امیدی، ولی در تصویر، پویا و موفق. جامعه ای بی ریشه که هنوز خود را اصیل می پندارد. جامعه ای که سیاسی نیست ولی سیاست زده است. بله ما در میان معنای درونی این دوگانگی ها زندگی می کنیم، زندگی توام با روزمرگی مرگبار.
——————————————————————————–
مثل لکه ای که با خیره شدن به آن شکلی را می یابیم و بعد خیال جاری می شود. او از حرکت آزاد استفاده کرده تا خیال ما در خاطراتمان رها شود. اما، در این رجوع او هم دستانمان را باز گذاشته و هم بسته ، باز گذاشته تا خود را به آسودگی رها کنیم
و بعد با تحمیل چیزی دقیق و قاطع و مستور کننده ، جریان ذهن مخاطب را متوقف کرده.
این مانع چیست؟ و این بازدارنده کیست؟ بابک ما را در تجربه ی تصویری حرکت و توقف ، در رهایی و محدودیت ، در هیاهوی رنگ و سکوت صلب قرار می دهد.
به راستی آیا او چنین می کند یا خودش نیز چون ما در چنین تجربه ای امروزی به اجبار قرار دارد؟ | مهرداد محب علی / آذر 1397

هنرمند بعدی
سمیرا دل زنده
هنرمند قبلی
علیرضا ابوسعیدی