امید حلاج

امید حلاج

متولد ۱۳۵۸، تهران، ایران

امید حلاج

 

متولد ۱۳۵۸، تهران، ایران

تحصیلات

لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ

متولد 1358، تهران
تحصیلات

لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ
نمایشگاه انفرادی

“انعکاس مشدد” نگارستان آن تهران 1393
هنرمند قبلی
بهروز مجیدی