الهام کاظمی

الهام کاظمی
متولد : 1353 | تهران
www.instagram.com/we.areall.artists
.
.
.
.
.
.

این در هم تنیده گی رنگ و فرم است که میتواند، قلمرو هنرمند را در این دنیای خاکی به تصویر کشد تا نشان دهد و اطرافیانش چگونه بر زندگی خود و دنیای اطرافشان تاثیر گذاشته و خواهند گذاشت . چطور گوناگونی این همه عوامل، یک به هم ریخته گی را فراهم می آورند و موجب دغدغه ای تازه می گردند و با ایجاد زبانی از جنس ترکیبات و مواد متفاوت آن چه در ذهنش نقش بسته را بازنگری میکند و به معرض نمایش میگذارد شاید تلنگری برای شفاف دیدن اطراف خود باشد تا پنهان ها آشکار و دیده ها با چشمی باز دیده شوند.
گاه نیز آن چه را به تصویر در می آورد که زاده خیال و رویای او برای آگاهانه تر دیده شدن پیرامونش خواهد شد که استباطی مرتبط با ذهن خود با آن می سازد و به آن معنایی خارج از تعاریف عام، اما خاص می بخشد.

هنرمند بعدی
گیلدا هاشم زاده
هنرمند قبلی
بهارک فتحی آذر