|

|

|

|

“پیش نگاه تنها یک نگاه است” گذرا فارغ از داوری وهرگونه جهت گیری دعوتی برای مخاطب تا ببیند،جستجوکند وبیابد، این تمام هدف پیش نگاه است .با رشد و افزایش تعداد مراکز و مکانهای عرضه ی آثارهنری نیاز به مجموعه ای که بتواند برنامه ی اتفاقات هنرتجسمی شهر را در قالبی ساده و به هدف اطلاع رسانی به مخاطب عرضه کند ،نیازی جدی به نظر می رسد . البته در گذشته هم به صورت پراکنده عده ای ازهنردوستان و دست اندرکاران هنرهای تجسمی تلاش های شایان توجهی دراشکال گوناگون با این هدف انجام داده اند که هرکدام به دلایلی متوقف یا معلق گردید . چاپ این مجموعه در آذر ۹۲ پیش به پیشنهاد جمعی از گالری داران و حمایت آنان آغازشد وبا توجه به هدف اصلی آن که همان اطلاع رسانی است پس از چندی تحت عنوان یک کانون تبلیغاتی به ثبت رسید دراین مدت تلاش بسیارکردیم که « پیش نگاه » در مسیر آگاهی بخشی خود همواره رضایت مخاطبان و صاحبان هنر را جلب کند و بتواند فرهنگ دیدن، لذت بردن وخرید آثار هنری رادرمیان لایه های بیشتری از جامعه گسترش دهد.

|

|

|

|