رویداد های پاییز گالری آب انبار 1397 | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک۲ | تلفن : ۸۸۸۶۰۷۰۳

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه ها : 15 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.ab-anbar.com

آبان

گالری آب انبار


بکتاش سارنگ جوانبخت

انفرادی

نمایشگاه طراحی و چیدمان

گشایش : ۲۰ مهر 1397

پایان : ۱ آذر 1397