رویداد های پاییز گالری آ 1397 | پیش نگاه

گالری آ

گالری آ

کریم خان | ابتدای عضدی (آبان جنوبی) | کوچه ارشد | شماره7 | تلفن : 88919547 | فکس : 88919547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.a-gallery.ir

آبان

گالری آ


علی شیری

حوالی شهر

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 15 آبان 1397

گالری آ

به انتخاب: آیدین خانکشی پور


مرجان ترابی

نابودگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 15 آبان 1397

گالری آ


رزیتا نصرتی

آستانه

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 18 آبان 1397

پایان : 28 آبان 1397

گالری آ


مژده توحیدی کلورزی

دیس کانکتد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 آبان 1397

پایان : 28 آبان 1397

آذر

گالری آ


الیزابت هولتهاوس-مشایخی

گذشته در آینده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آذر 1397

پایان : 12 آذر 1397

گالری آ


هاجر رهگذر

ماضی مطلق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 26 آذر 1397