گالری 26 | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ۲۶


مجموعه آثار هنرآموز ان بارانه رئیسی

نمایشگاه نقاشی کودکان 5 تا 11 سال

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396

گالری ۲۶


رها شرفی

آخرین ما

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 25 مهر 1396

آبان

گالری ۲۶


معصومه مقدم

معرفی نامه

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

آذر

گالری ۲۶


اکرم افضلی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396

گالری ۲۶


یاسمن پزشک نیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 15 آذر 1396

گالری ۲۶


لادن گازر

ریشه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 28 آذر 1396