گلستان | پیش نگاه

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

اردیبهشت

گلستان


محمد رخ صفت

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 6 اردیبهشت 1396

گلستان


علیرضا اسماعیلی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 8 اردیبهشت 1396

پایان : 13 اردیبهشت 1396

گلستان


هادی فراهانی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 20 اردیبهشت 1396

گلستان


حسین چراغچی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 27 اردیبهشت 1396

گلستان


الهام فاطمی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 3 خرداد 1396

خرداد

گلستان


رافت صراف

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 10 خرداد 1396