گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

مهر

گالری گلستان


مهدی صبور منش

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396

گالری گلستان


سپیده نور محمد منش

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 19 مهر 1396

گالری گلستان


مرجان نعمتی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 26 مهر 1396

گالری گلستان


آرمان یعقوب پور

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 3 آبان 1396

آبان

گالری گلستان


پونه جعفری نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری گلستان


بهمن نیکو

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 17 آبان 1396

گالری گلستان


آوا قصیری

بدون عنوان

نمایشگاه زیور و طراحی و ساخت پارچه

گشایش : 19 آبان 1396

پایان : 24 آبان 1396

گالری گلستان


میترا ابراهیمی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 1 آذر 1396

آذر

گالری گلستان


ترانه ابراهیمی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396

گالری گلستان


هومن نصیری

نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 14 آذر 1396

گالری گلستان


هنگامه عابدین

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396

گالری گلستان


ابراهیم حقیقی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 29 آذر 1396