گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

تیر

گالری گلستان


مریم درویش

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 9 تیر 1396

پایان : 14 تیر 1396

گالری گلستان


علی گلباز

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 21 تیر 1396

مرداد

گالری گلستان


100 اثر 100هنرمند

نمایشگاه تابستانه

گشایش : 30 تیر 1396

پایان : 25 مرداد 1396

گالری گلستان


مونا انصاری

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 27 مرداد 1396

پایان : 1 شهریور 1396

شهریور

گالری گلستان


شبنم شعبانی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 8 شهریور 1396

گالری گلستان


سینا جوادی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 15 شهریور 1396

گالری گلستان


صادق نیک نهاد

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 22 شهریور 1396

گالری گلستان


نسرین عتیقه چی

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 28 شهریور 1396

گالری گلستان


مهدی صبور منش

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396