گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

دی

گالری والی


کامران کوهستانی

پنجاه سالگی

نمایشگاه انفرادی خط نگاره

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 12 دی 1396

گالری والی


رضا عظیمیان

پس از 20000 هرتز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 3 بهمن 1396

بهمن

گالری والی


مانا فکور خرسند

گبه خانم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 17 بهمن 1396

گالری والی


حامده مشیتی

خطکشان

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 20 اسفند 1396