گالری مهر مریم | پیش نگاه

گالری مهر مریم

گالری مهر مریم

بلوار قیطریه | نبش شب تاب | پلاک ۱ | واحد ۱۰| طبقه سوم | تلفن : 22241197 | فکس: 22240159

ساعات بازدید : همه روزه 4 تا 8

اسفند

گالری مهر مریم


ملیحه رستمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 اسفند 1396

پایان : 23 اسفند 1396