ماه | پیش نگاه

ماه

ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | Fax: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 بعدازظهر باز می باشد. www.mahartgallery.com

اردیبهشت

ماه


بهروز رستگار

کار

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 12 اردیبهشت 1396

ماه


زهرا شفیع

وارونگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 12 خرداد 1396

خرداد

ماه


یاسمین خرسندی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 30 خرداد 1396