گالری ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.sareban.gallery

دی

گالری ساربان


اوژن شیراوژن

بی تفاوتی

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 25 دی 1396

بهمن

گالری ساربان


سعید رفیعی منفرد

رساله ای در باب شکوه نادانی

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 16 بهمن 1396

گالری ساربان

کیوریتور: سعید رفیعی منفرد


بحران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 7 اسفند 1396