گالری ساتیا | پیش نگاه

گالری ساتیا

گالری ساتیا

فرشته | خیابان شبدیز | بن بست افشار | پلاک 14 | تلفن : 22009309

ساعات بازدید : 11 تا 19

بهمن - اسفند

گالری ساتیا


گروه فاکتوری به کوشش مازیار مهین

پاپ بازی!

نمایشگاه گروهی چاپ سیلک اسکرین

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 19 اسفند 1396