گالری دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

فتتاحیه :4 تا 8 روزھای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی با تعیین وقت قبلی https://dastan.gallery

بهمن - اسفند

گالری دستان +۲

به انتخاب: بهزاد نژادقنبر


داریوش حسینی، رعنا فرنود، ارسیا مقدم، فرشید ملکی، علی نصیر

فیگورها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 18 اسفند 1396