گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | خیابان زعفرانیه |مقدس اردبیلی | پسیان جنوبی | شماره 3 | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8 www.aggalerie.com

اسفند

گالری ای جی


تصویرِ کوچک، آینه ی بزرگ: ۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 11 اسفند 1396 | 12:00 تا 20:00

پایان : 18 اسفند 1396