گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه :4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery

دی

گالری ایوان


مریم زندی

چهره های ۵ سیمایی از موسیقی معاصر ایران

نمایشگاه انفرادی عکس و رونمایی از کتاب

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 8 دی 1396

بهمن

گالری ایوان


نادر داوودی

نادر داوودی با یک واو کمتر

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 27 بهمن 1396

اسفند

گالری ایوان


یاسمین اشکبوس

چیزی شبیه یک رویا

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 25 اسفند 1396