گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است. www.elahe.net

دی

گالری الهه


نگار مالک اشتر

نمایشگاه انفرادی دوخت

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 18 دی 1396

بهمن

گالری الهه


مونا پورحسینی، ساینا پورحسینی، هلیا هاتفی، محمد باقر محسنی

گوهرسکوت

نمایشگاه گروهی زیور های مفهومی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 16 بهمن 1396

گالری الهه


هنر را هدیه بدهید

فروش آثار هنری

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 7 اسفند 1396