گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


مرضیه شعبانی ,الهام قبادی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 19 دی 1396

بهمن

گالری آتبین


امید طاری فرد

خالی سپید دشت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 17 بهمن 1396

گالری آتبین


نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 11 اسفند 1396