گالری ژاله | پیش نگاه

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ژاله


نمایشگاه دوئت نقاشی

«بی جنبنده »

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396

گالری ژاله


نمایشگاه گروهی

همگرایی ( 1 )

نمایشگاه گروهی چیدمان

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 23 مهر 1396

آذر

گالری ژاله


شیوا زمانفر

چراغ گاز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 4 دی 1396