وی گالری | پیش نگاه

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

خیابان فلسطین | رو به روی دانشکده ی هنر و معماری | بن بست قلم چی | تلفن : -

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی

مهر - آبان

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

به کوشش یاشار صمیمی مفخم


«مولتیپلیسیتی_ »1

چاپ و مولتیپل های مدرن و معاصر ایران

نمایشگاه گروهی چاپ

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 14 آبان 1396

آذر

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

به کوشش: مرتضی زاهدی


«پنجمین سالانه ی آوت سايدر آرت اوت سايدر آرت »

نمایشگاه گروهی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 17 آذر 1396