گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

مهر

گالری والی


حمید حمیدی

"این همانی" شماره 2

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 25 مهر 1396

گالری والی


مونا مجاوری

مفاعول

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 9 آبان 1396

آبان

گالری والی


مراد فتاحی

گل نگاران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

گالری والی


مژده اتراک

دوپامین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 10 آذر 1396

آذر

گالری والی


سعید عارف

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 28 آذر 1396