گالری هپتا | پیش نگاه

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : 88309940

ساعات بازدید : یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۱ تا ۲۰

پنجشنبه و جمعه: ۱۶ تا ۲۰ گالری شنبه‌ها تعطیل است.

آبان

گالری هپتا


زهرا امیر یگانه

بازمانده روز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری هپتا


شیرین عربی، مریم بهنژاد

کلروفیل

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 24 آبان 1396

آذر

گالری هپتا


نجمه کزازی

جعبه تاریک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 15 آذر 1396

گالری هپتا


سعیده افروخته

رشت، بازآرایی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396