هور | پیش نگاه

هور

هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

اردیبهشت

هور


داوود امدادیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۸ اردیبهشت 1396

پایان : 2 خرداد 1396

خرداد

هور


حسینعلی ذابحی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 9 تیر 1396