گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر

به کوشش: المیرا میرمیران


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

چاپ دستی چارسو

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 12 مهر 1396

گالری هفت ثمر


سپیده سرلک

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 19 مهر 1396

گالری هفت ثمر


سیما مشتاقی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 26 مهر 1396

گالری هفت ثمر


ابوالفضل لیره

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 10 آبان 1396

آبان

گالری هفت ثمر


ابوالفضل لیره

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری هفت ثمر


ملک رسولی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 17 آبان 1396

گالری هفت ثمر


فرهاد عزیزی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 19 آبان 1396

پایان : 1 آذر 1396

آذر

گالری هفت ثمر


محمد ابراهیم یغمایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396

گالری هفت ثمر


یوسف شریف کاظمی

کوچ

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396

گالری هفت ثمر


ایران ماهوت فروش ها

نمایشگاه انفرادی تاپیسری و مجسمه های نرم

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 29 آذر 1396