گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

تیر

گالری هفت ثمر


فرزانه قریشی

بندبازان رنگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 تیر 1396

پایان : 14 تیر 1396

گالری هفت ثمر


گروهی

دوستداران هفت ثمر به یاد دوست وهنرمند گرامی طلیعه کامران

نمایشگاه گروهی نقاشی،عکاسی،چاپ دستی، تاپیسری، مجسمه،سرامیک

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 28 تیر 1396

شهریور

گالری هفت ثمر


سیمین شهروان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 29 شهریور 1396

گالری هفت ثمر

به کوشش :المیرا میرمیران


چاپ دستی چارسو

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 12 مهر 1396