نک | پیش نگاه

نک

نک

اتوبان مدرس شمال | خیابان ظفر | خیابان تخارستان | انتهای نیل | میدان نیلوفر | کوچه سینا | پلاک 7 | تلفن : 26409567 | 26409568

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنج شنبه : ١٢ تا ٦

جمعه :٤ تا ٨ گالری شنبه ها تعطیل است.

خرداد

نک


سپیده مهرگان

"فیدوس"

نمایشگاه انفرادی
حاضر آماده ، مدارک، عکس،
حجم

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 25 خرداد 1396