گالری فرمانفرما | پیش نگاه

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

خیابان کریم خان زند | خیابان خردمند شمالی | کوچه اعرابی 2 | تلفن : 883169770

ساعات بازدید : 11 تا 8

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل است. farmanfarma.gallery

شهریور

گالری فرمانفرما


عباس طوافی (سالن شماره 1)

سه

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 24 شهریور 1396

گالری فرمانفرما


آرش قرایی (سالن شماره 2)

اجتناب از اصل

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 24 شهریور 1396