گالری فرشته | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتي | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 12 تا 8

جمعه: 4 تا 8 گالري شنبه ها تعطيل است.

آبان

گالری فرشته


اسماعيل رشوند

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشيخط

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

آذر

گالری فرشته


حميد اندرز، علی ذاكری مهشيد رحيم تبريزی رضا لواسانی، علی ندايی الهام يزدانيان

نمايشگاه گروهی طراحی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 14 آذر 1396