گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


الناز بندگی

جستجو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 11 مهر 1396

گالری طراحان آزاد


آرشیو گرافیکِ کارگاه نمایش 1348-1357

طراحی گرافیک تئاتر و رونمایی کتاب کارگاه نمایش

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 9 آبان 1396

آبان

گالری طراحان آزاد


فرسام سنگینی

حضور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

گالری طراحان آزاد


علی شایسته

نوروزگار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 1 آذر 1396

آذر

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی

محدوده امن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 14 آذر 1396

گالری طراحان آزاد


معصومه مظفری

در جایی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 28 آذر 1396