گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 888008676 | فکس:88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

تیر

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی

نمایشگاه انفرادی

نمایش مجموعه آثار و رونمایی کتابِ خواب دیده

گشایش : 9 تیر 1396

پایان : 14 تیر 1396

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر

چی تو سرته؟

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 27 تیر 1396

مرداد

گالری طراحان آزاد


حامد نورایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد

گشایش : 6 مرداد 1396

پایان : 11 مرداد 1396

گالری طراحان آزاد


سهند حشمتی

سهند بیجه کلام زنجانی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 13 مرداد 1396

پایان : 18 مرداد 1396

گالری طراحان آزاد


نرگس موسوی

وقتی سپیده زد

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد

گشایش : 20 مرداد 1396

پایان : 25 مرداد 1396

گالری طراحان آزاد


قاسم لطفی

میخوام برم تو آفتافه

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 27 مرداد 1396

پایان : 1 شهریور 1396

شهریور

گالری طراحان آزاد


حامد بزاززادگان

مردم سازی

نمایشگاه انفرادی آرشیو

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 8 شهریور 1396

گالری طراحان آزاد


عرفان جمشیدی

تکا مل کور

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 15 شهریور 1396

گالری طراحان آزاد


مهدی ضیاءالدینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 22 شهریور 1396