گالری شهریور | پیش نگاه

گالری شهریور

گالری شهریور

خیابان الهیه | خیابان خزر شمالی | بن بست هرمز | شماره ۹ | تلفن : 26601049 | تلفکس : 26601247

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.shahrivargallery.com

مهر

گالری شهریور


هوشنگ پزشک نیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 12 آبان 1396